1. Advisory Committee Chair:
  Dr. Yan-Bo YANG
 2. Award committee Chair:
  Dr. Perry WANG
 3. Communication committee Chair:
  Dr. Baomin XIN
 4. Event organization committee Chair:
  Dr. Wu CHEN
 5. Membership committee Chair:
  Prof. Xiang ZHANG
 6. Public relationship committee Chair:
  Dr. Michael W. DONG
 7. Sponsorship committee Chair:
  Dr. Tao JIANG
 8. Workshop/Webinar Chair:
  Dr. Naidong WENG